Saturday, December 15, 2018

 

Tugas Pokok Panitera

 

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

 

Tugas Pokok dan Fungsi antara lain :

1.

Bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi perkara;

2.

Mengatur pembagian tugas pejabat/staf kepaniteraan;

3.

Memimpin dan mengkoordinasikan para pejabat dan staf bawahannya dalam melaksanakan tugas administrasi kepaniteraan, memberikan petunjuk dan  bimbingan yang diperlukan serta memberikan alternatif pemecahan apabila ada suatu masalah;

4.

Membuat laporan pelaksanaan tugas;

5.

Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan/penetapan, register-register, buku-buku jurnal, buku-buku keuangan perkara, dokumen akta, biaya perkara dan lain-lain yang disimpan di kepaniteraan;

6.

Membuat akta dan salinan putusan;

7.

Menunjuk Panitera Pengganti untuk mendampingi Hakim dalam persidangan dan menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu kelancaran jalannya persidangan;

8.

Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan;

9.

Bertanggung jawab atas pengiriman berkas perkara yang dimintakan banding, kasasai dan peninjauan kembali;

10.

Bertanggung jawab atas pengiriman salinan putusan cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap dan penetapan tentang telah terjadinya perceraian dalam perkara cerai talak kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat atau kepada PPN tempat dilangsungkannya perrnikahan;

11.

Bertanggung jawab atas penerbitan dan penyerahan akta cerai serta Salinan Putusan/ Penetapan kepada para pihak;

12.

Mengadakan pertemuan berkala dengan para pejabat dan staf bawahannya sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan;

13.

Memberikan penjelasan kepada pencari keadilan yang akan mengajukan perkara;

14.

Mengolah laporan dari satuan organisasi bawahannya dalam menyusun laporan lebih lanjut;

15.

Melaksanakan, melaporkan dan mempertangungjawabkan eksekusi dan pelelangan yang diperintahkan oleh Ketua;

16.

Dalam hal terjadi perceraian, Panitera membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada kutipan akta nikah bahwa yang bersangkutan telah bercerai;

17.

Sebagai pelaksana penyusunan RENSTRA Pengadilan Agama Waikabubak Tahun 2015-2019;

18.

Melaksanakan tugas-tugas yang dideklegasikan/diperintahkan Ketua dan tugas-tugas lain yang diperlukan;

19.

Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

 

 

Tugas Pokok Wakil Panitera

 

Mewakili Panitera dalam hal : merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis dibidang administrasi perkara dan peradilan di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi,  mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Waikabubak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Tugas Pokok dan Fungsi antara lain :

1.

Bertanggung jawab atas kelancaran tugas-tugas Kepaniteraan perkara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.

Bertanggung jawab terhadap administrasi perkara baik mengenai pendaftaran perkara, persidangan, pengaturan arsip perkara dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perkara.

3.

Bertanggung jawab dalam penyusunan statistik dan dokumentasi serta memberikan pelayanan bidang hisab rukyat.

4.

Melaksanakan kegiatan dan pelayanan informasi yang berhubungan dengan penerimaan perkara.

5.

Mengawasi dan memberikan petunjuk pengurusan perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

6.

Bertanggung  jawab  mengatur  untuk  kelancaran  penyelenggaraan  pemanggilan dan pemberitahuan dari dan ke Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Agama Waikabubak.

7.

Membagi dan mengawasi pelaksanaan tugas kepada Panitera Muda Gugatan, Penitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasir dan Bendahara Penerimaan;

8.

Menampung usul dan saran secara vertical dan horizontal untuk disampaikan kepada Ketua;

9.

Memberikan pelayanan terhadap permintaan akta cerai, meneliti dan memberi paraf sebelum ditandatangani oleh Panitera.

10.

Membagi dan mengawasi pelaksanaan tugas kepada Panitera Muda Gugatan, Penitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasir dan Bendahara Penerimaan;

11.

Membuat SKP terhadap Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Hukum atau Pejabat yang menurut sifat tugas dan tanggung jawabnya dibawah pengawasannya;

 

 

Tugas Pokok Panitera Muda Permohonan

 

Melaksanakan Administrasi Kepaniteraan permohonan

 

Tugas Pokok dan Fungsi antara lain :

1.

Menerima dan mendaftarkan perkara permohonan dalam buku register permohonan;

2.

Menerima dan menyerahkan berkas perkara permohonan yang telah didaftarkan dan diberi nomor untuk dilanjutkan kepada Ketua melalui Panitera;

3.

Mencatat hal-hal yang perlu dalam buku register permohonan;

4.

Menerima dan menyerahkan berkas perkara permohonan yang telah didaftar dan diberi nomor kepada Pemohon berserta lampiran SKUM asli.

5.

Menyiapkan berkas perkara permohonan yang masih berjalan;

6.

Menerima biaya PNBP dari kasir;

7.

Menyetorkan biaya PNBP ke kas Negara selambat-lambatnya 7 hari;

8.

Menyerahkan berkas perkara permohonan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;

9.

Sebagai Panitera Pengganti :

 

a. Membantu majelis hakim dalam menangani perkara.

 

b. Membantu majelis hakim dalam persidangan.

 

c. Membuat Berita Acara dan menandatangani bersama Ketua Majelis.

 

d. Membantu majelis hakim dalam penyelesaian minutasi berkas perkara.

10.

Melaksanakan tugas khusus serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

11.

Membantu Hakim dalam kelancaran jalannya persidangan.

12.

Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara permohonan.

13.

Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima dikepaniteraan permohonan.

14.

Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.

15.

Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

16.

Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

17.

Membantu hakim dalam membuat PHS, membuat penetapan sita jaminan, membuat  berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya,

18.

Melaporkan kepada Panitera Muda Gugatan/Permohonan (Petugas Meja II) untuk dicatat dalam register perkara tentang adanya penundaan sidang serta alasan-alasannya, perkara yang sudah putus beserta amar putusannya kepada kasir untuk diselesaikan tentang biaya-biaya dalam proses perkara tersebut.

19.

Menyerahkan berkas perkara kepada Petugas Meja III apabila telah selesai diminutasi.

20.

Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan.

21.

Bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan tugas kelompok tugas Meja II (dua).

22.

Menerima surat gugatan/permohonan dan tindasan pertama SKUM dari calon  Penggugat/Pelawan /Pemohon.

23.

Mendaftar/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register yang bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut.

24.

Menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor register kepada Penggugat/Pemohon.

25.

Memasukkan asli surat gugatan/permohonan ke dalam map dengan melampirkan tindasan pertama SKUM dan surat-surat yang berhubungan dengan gugatan/permohonan, disampaikan kepada Wakil Panitera, untuk selanjutnya berkas gugatan/permohonan tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera dengan dilengkapi blanko PMH, PHS dan Penunjukan Panitera Pengganti.

26.

Mencatat dalam register sesuai dengan jalannya perkara, Pengadministrasian Register Perkara Tk. Banding, Kasasi, PK, Sita,Eksekusi dan lain-lain sesuai dengan jalannya perkara.

27.

Meneliti berkas perkara baru yang masuk.

 

 

Tugas Pokok Panitera Muda Hukum

 

Melaksanakan Administrasi Kearsipan perkara dan Tata Usaha Unit Pengolah Unit Pengolah Keperkaraan dan membantu Hakim di Persidangan.

 

Tugas Pokok dan Fungsi antara lain :

1.

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kegiatan di bagian Panitera Muda Hukum.

2.

Menyusun rencana pelaksanaan tugas bidang kepaniteraan hukum dengan berpedoman pada rencana kerja kepaniteraan.

3.

Membuat laporan perkara.

4.

Mengarsipkan berkas perkara yang sudah dibundel sebagai bahan dokumentasi Pengadilan Agama Waikabubak.

5.

Menerapkan sistem kearsipan dinamis, sebagai TU/tata usaha unit pengolah bagian kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak.

6.

Mengonsep surat dinas yang berhubungan dengan sub kepaniteraan hukum.

7.

Mengadakan dan membuat Buku Catatan Keluhan pencari keadilan dari masyarakat terhadap Pengadilan Agama Waikabubak.

8.

Menindaklanjuti dan mengonsep tanggapan terhadap keluhan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Waikabubak.

9.

Sebagai Panitera Pengganti membantu hakim dipersidangan, membundel berkas perkara  yang  ditangani  dan  melaksanakan  semua  tugas  yang  ditugaskan  Ketua Majelis.

10.

Bertanggungjawab terhadap pengeluaran produk hukum (Akte Cerai, salinan putusan, dll).

11.

Membuat laporan secara berkala terhadap pengeluaran produk hukum pada Peradilan Agama Waikabubak.

12.

Mengarsipkan berkas perkara banding, Kasasi, PK yang telah dibundel

13.

Melaporkan semua pelaksanaan tugas kepada atasan langsung sebagai pertanggungjawaban tugas.

14.

Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh atasan.

15.

Merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan hukum, mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, membuat laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara yang masih berjalan, melakukan administrasi pembinaan hukum agama, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

16.

Membantu Hakim dalam kelancaran jalannya persidangan.

17.

Melayani para pencari keadilan dalam hal penyerahan salinan putusan/ penetapan, akta cerai, banding, kasasi dan mengatur pelaksanaan tugas jurusita pengganti.

18.

Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara dan menyimpan arsip berkas perkara.

19.

Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

20.

Membantu hakim dalam membuat PHS, membuat penetapan sita jaminan, membuat berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya, membuat penetapan-penetapan lainnya,mengetik putusan/penetapan sidang.

21.

Melaporkan kepada Panitera Muda Gugatan/Permohonan (Petugas Meja II) untuk dicatat dalam register perkara tentang adanya penundaan sidang serta alasan-alasannya, perkara yang sudah putus beserta amar putusannya kepada kasir untuk diselesaikan tentang biaya-biaya dalam proses perkara tersebut.

22.

Menyerahkan berkas perkara kepada Petugas Meja III apabila telah selesai diminutasi.

23.

Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama, Ketua Sidang dan Panitera.

24.

Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan memberitahukan putusan Pengadilan Agama, Banding, Kasasi menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang.

25.

Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

26.

Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan antara lain BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

27.

Melakukan tugas-tugas lain atas perintah atasan; Sebagai Penanggungjawab Kelompok Meja III :

28.

Bertanggungjawab terhadap pembuatan laporan bulanan, empat bulanan, enam bulanan dan tahunan.

29.

Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan apabila ada permintaan dari para pihak.

30.

Menerima dan memberikan tanda terima atas : Memori banding, Kontra memori banding, Memori Kasasi, Kontra memori kasasi dan Jawaban/tanggapan atas alasan Peninjauan Kembali.

31.

Mengatur urutan dan giliran Jurusita/Jurusita Pengganti yang melaksanakan pekerjaan kejurusitaan yang telah ditetapkan oleh Panitera.

32.

Membuat daftar perkara gugatan cerai yang sudah berkekuatan hukum tetap dan dibuatkan Akta Cerai dan membuat daftar cerai talak yang sudah ikrar talak.

33.

Bertanggung jawab terhadap penerbitan Akta Cerai perkara gugat cerai yang telah berkekuatan hukum tetap dan perkara cerai talak yang telah ikrar.

34.

Mengevaluasi terhadap pelaksanaan penyelesaian perkara tiap majelis.

 

 

Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Gugatan

 

Melaksanakan Administrasi Kepaniteraan Gugatan.

 

Tugas Pokok dan Fungsi antar lain :

1.

Petugas meja I :

 

a.

Menerima gugatan, permohonan, verzet, permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali, permohonan eksekusi dan perlawanan pihak ketiga. 

 

b.

Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa (check list).

 

c.

Menaksir panjar biaya perkara berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama tentang Panjar Biaya Perkara.

 

d.

Membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM).

 

e.

Mengembalikan berkas kepada Penggugat/Pemohon untuk diteruskan kepada  Pemegang Kas.

 

f.

Menerima permohonan surat kuasa khusus.

2.

Menerima dan menyerahkan berkas perkara gugatan yang telah didaftar dan diberi nomor kepada Penggugat berserta lampiran SKUM asli.

3.

Mempersiapkan persidangan, menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan-urusan lain yang berhubungan dengan perkara gugatan; 

4.

Menyerahkan berkas perkara gugatan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.

5.

Sebagai Panitera Pengganti :

 

a.

Membantu majelis hakim dalam menangani perkara didalam / diluar persidangan;

 

b.

Membuat Berita Acara dan menandatanganinya bersama Ketua Majelis.

 

c.

Meminutasi berkas perkara sebelum ditandatangani Ketua Majelis

 

d.

Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda Hukum.

 

e.

Melaporkan kepada Panitera Muda Hukum untuk dicatat dalam registrasi perkara  dalam hal :

 

 

a)  Penundaan hari sidang

 

 

b) Tanggal putusnya perkara dan amar putusannya.

 

f.

Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum bila selesai diminutasi.

6.

Merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan gugatan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan gugatan,mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

7.

Membantu Hakim dalam kelancaran jalannya persidangan.

8.

Menerima Gugatan/Permohonan, Perlawanan, Pernyataan Banding, Kasasi, Permohonan PK dan sebagainya.

9.

Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan.

10.

Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan gugatan.

11.

Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat  tentang isinya.

12.

Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

13.

Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.

14.

Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

15.

Membantu hakim dalam membuat PHS, membuat penetapan sita jaminan, membuat berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya, membuat penetapan-penetapan lainnya, mengetik putusan/penetapan sidang.

16.

Melaporkan kepada Panitera Muda Gugatan/Permohonan (Petugas Meja II) untuk dicatat dalam register perkara tentang adanya penundaan sidang serta alasan-alasannya, perkara yang sudah putus beserta amar putusannya kepada kasir untuk diselesaikan tentang biaya-biaya dalam proses perkara tersebut.

17.

Menyerahkan berkas perkara kepada Petugas Meja III apabila telah selesai diminutasi.

18.

Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan.

19.

Bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan kelompok Petugas Meja I (satu).

20.

Menerima Gugatan, Permohonan, Perlawanan (verzet), Pernyataan Banding, Kasasi, Permohonan Peninjauan Kembali, Eksekusi, penjelasan dan penaksiran biaya perkara dan biaya eksekusi.

21.

Membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam rangkap 3 dan menyerahkan SKUM tersebut kepada calon Penggugat/Pemohon.

22.

Menyiapkan konsep pembagian tugas kepada tiap Ketua Majelis,Panitera Pengganti.

23.

Membuat laporan pembagian berkas perkara tiap majelis pada setiap akhir bulan.

24.

Mengisi Buku Induk Keuangan Perkara

25.

Mengevaluasi perkara baru setiap akhir bulan.

 

 

Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Pengganti

 

Membantu Hakim dalam pelaksanaan persidangan perkara tingkat pertama sampai dengan putusan.

 

Tugas Pokok dan Fungsi antara lain :

1.

Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.

2.

Membuat berita acara sidang yang harus selesai sebelum sidang berikutnya.

3.

Melaporkan kepada Panitera Muda Hukum untuk dicatat dalam registrasi perkara dalam hal :

 

a.

Penundaan hari sidang

 

b.

Perkara yang sudah putus berikut lunas putusannya.

4.

Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum bila selesai diminutasi

5.

Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

6.

Membuat berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya, membuat penetapan-penetapan lainnya, mengetik putusan/ penetapan sidang.

7.

Melaporkan kepada Panitera Muda Gugatan/Permohonan (Petugas Meja II) untuk dicatat dalam register perkara tentang adanya penundaan sidang serta alasan-alasannya, perkara yang sudah putus beserta amar putusannya kepada kasir untuk diselesaikan tentang biaya-biaya dalam proses perkara tersebut.

8.

Menyerahkan berkas perkara kepada Petugas Meja III apabila telah selesai diminutasi.

9.

Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan.

 

 

Tugas Pokok dan Fungsi Jurusita Pengganti

 

Melaksanakan perintah Majelis Hakim dalam pelaksanaan persidangan perkara tingkat pertama sampai dengan putusan.

 

Tugas Pokok dan Fungsi antara lain :

1.

Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua, Ketua Majelis dan Panitera;

2.

Melaksanakan pemanggilan, pengumuman, teguran dan pemberitahuan isi putusan sesuai ketentuan yang berlaku dan menyerahkan berita acara pelaksanaan tugasnya kepada yang memberi perintah;

3.

Melakukan penyitaan dan membuat berita acaranya;

4.

Melakukan tugas pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Waikabubak dan membuat berita acaranya;

5.

Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga dan membuat berita acaranya;

6.

Membuat dan mengelola buku daftar pekerjaan yang berisi catatan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan secara jelas dan rinci;

7.

Bertanggung jawab kepada :

 

a.

Ketua Pengadilan, dalam hal ditunjuk melakukan eksekusi;

 

b.

Ketua Pengadilan/Ketua Sidang, dalam hal melakukan perintah pemanggilan, penyampaian pengumuman, teguran dan pemberitahuan isi putusan;

 

c.

Ketua Pengadilan/Ketua Sidang, dalam hal melakukan penyitaan;

 

d.

Panitera, dari segi administrasi.